Engleski jezik u finansijama

Specijalizovani engleski » Engleski jezik u finansijama

ENGLESKI U FINANSIJAMA 

(English FOR FINANCE)

Teme u okviru kursa engleski u finansijama

Kurs engleski u finansijama se bavi engleskim jezikom proučavajući opšte teme iz ove oblasti, kao što su: lične finansije, kompanijske finansije, ekonomski indikatori, ekonomski ciklusi, ekonomski sektori, bankarstvo, berze, kompanijske interne finansije, izveštaji, računovodstvo i revizija, osiguranje i rizici.

Jezičke situacije u okviru kursa engleski u finansijama

U okviru ovih tema, polaznici će imati priliku da se, savladavajući različite jezičke veštine kao što su: govor, vokabular, gramatika, slušanje, prevođenje sa engleskog na srpski i sa srpskog na engleski i pisanje, bave preciznije sledećim jezičkim situacijama: lične finansije, kompanijske finansije, ekonomski sektori, bankarstvo, računovodstvo, berze, finansijski izveštaji, apliciranje za posao u struci i još mnogo toga.

Jezičke veštine i gramatika u okviru kursa engleski u finansijama

U okviru jezičkih veština, fokus će biti i na savladavanju kako da se: postavljaju pitanja, traže razjašnjenja, formiraju rečenice, opisuju stvari, daju definicije, pružaju osnovne informacije, izgovaraju brojevi, prate uputstava, daju upozorenja, daju instrukcije, opisuju trenutne radnje, porede trenutne i trajne situacije, koriste prilozi učestalosti, koriste različite vrste reči, daju saveti, koriste formalni i neformalni tehnički izrazi, radnjama koje su trajale u prošlosti, itd.

Specifikacije kursa:

Vrsta kursa: Standardni
Fond časova: 16 školskih časova mesečno (8 x 90 minuta)
Intenzitet časova: 4 školska časa nedeljno
Cena: 26000,00 dinara

TEME (TOPICS)

CHOOSING JOBS
PERSONAL FINANCE
COMPANY FINANCIAL SERVICES
ECONOMIC INDICATORS
ECONOMIC CYCLES
ECONOMIC SECTORS
BANKING
STOCK MARKET
COMPANY INTERNAL FINANCE
COMPANY REPORTING
ACCOUNTANCY AND AUDITING
INSURANCE AND RISK