Engleski jezik u medicini

Specijalizovani engleski » Engleski jezik u medicini

ENGLESKI JEZIK U MEDICINI

(English for MEDICAL ACADEMIC PURPOSES)

Teme u okviru kursa engleskog jezika u medicini

Kurs engleskog jezika u medicini se bavi engleskim jezikom proučavajući opšte teme iz ove oblasti, kao što su: medicina i zdravlje, etička pitanja i dileme, vrste bolesti, uloga bolnica u reformi zdravstvenog sistema, strukture i sistemi u ljudskom telu, DNK, genetika, mišićno-koštani sistem, koža, imunološki sistem, nervni sistem, endokrinološki sistem, reproduktivni sistem, respiratorni sistem, kardio-vaskularni sistem, sistem organa za varenje, urinarni sistem.

Jezičke situacije u okviru kursa engleskog jezika u medicini

U okviru ovih tema, polaznici će imati priliku da se, savladavajući različite jezičke veštine kao što su: govor, vokabular, gramatika, slušanje, prevođenje sa engleskog na srpski i sa srpskog na engleski i pisanje, bave preciznije sledećim jezičkim situacijama: molekularna biologija kancera, DNK u kriminološkim istraživanjima, frakture, seksualno prenosive bolesti, astma, srčana oboljenja, krvni pritisak, dijabetes, itd.

Jezičke veštine i gramatika u okviru kursa engleskog jezika u medicini

U okviru jezičkih veština, fokus će biti i na savladavanju kako da se: koriste članovi, prefiksi, sufiksi, brojive i nebrojive imenice, pridevi i prilozi, modalni glagoli, glagolska vremena (aktivna i pasivna), porede pridevi, koriste odnosne rečenice, participi, inverzija, kondicionali, direktan i indirektan govor i još mnogo toga.

Specifikacije kursa:

Vrsta kursa: Standardni
Fond časova: 16 školskih časova mesečno (8 x 90 minuta)
Intenzitet časova: 4 školska časa nedeljno
Cena: 35000,00 dinara

TEME (TOPICS)

ENGLISH IN MEDICINE
TAKING A HISTORY 1
Asking basic questions
Taking notes
1.Case history: William Hudson
TAKING A HISTORY 2
Asking about systems
Asking about symptoms
2. Case history
EXAMING A PATIENT
Giving instructions
Understanding forms
3. Case history
SPECIAL EXAMINATIONS
Instructing, explaining and reassuring
Rephrasing, encouraging and promoting
4. Case history
INVESTIGATIONS
Explaining and discussing investigations
Using medical documents
5. Case history
MAKING A DIAGNOSIS
Discussing a diagnosis
Explain a diagnosis
6. Case history
TREATMENT
Medical treatment
Psysiotherapy
Surgical trreatment