Engleski jezik u medicini

Specijalizovani engleski » Engleski jezik u medicini

  • Kurs engleskog jezika u medicini
    Kurs engleskog jezika u medicini
  • Kurs engleskog jezika za medicinske radnike
    Kurs engleskog jezika za medicinske radnike

ENGLESKI JEZIK U MEDICINI

(English for MEDICAL ACADEMIC PURPOSES)

Teme u okviru kursa engleskog jezika u medicini

Kurs engleskog jezika u medicini se bavi engleskim jezikom proučavajući opšte teme iz ove oblasti, kao što su: medicina i zdravlje, etička pitanja i dileme, vrste bolesti, uloga bolnica u reformi zdravstvenog sistema, strukture i sistemi u ljudskom telu, DNK, genetika, mišićno-koštani sistem, koža, imunološki sistem, nervni sistem, endokrinološki sistem, reproduktivni sistem, respiratorni sistem, kardio-vaskularni sistem, sistem organa za varenje, urinarni sistem.

Jezičke situacije u okviru kursa engleskog jezika u medicini

U okviru ovih tema, polaznici će imati priliku da se, savladavajući različite jezičke veštine kao što su: govor, vokabular, gramatika, slušanje, prevođenje sa engleskog na srpski i sa srpskog na engleski i pisanje, bave preciznije sledećim jezičkim situacijama: molekularna biologija kancera, DNK u kriminološkim istraživanjima, frakture, seksualno prenosive bolesti, astma, srčana oboljenja, krvni pritisak, dijabetes, itd.

Jezičke veštine i gramatika u okviru kursa engleskog jezika u medicini

U okviru jezičkih veština, fokus će biti i na savladavanju kako da se: koriste članovi, prefiksi, sufiksi, brojive i nebrojive imenice, pridevi i prilozi, modalni glagoli, glagolska vremena (aktivna i pasivna), porede pridevi, koriste odnosne rečenice, participi, inverzija, kondicionali, direktan i indirektan govor i još mnogo toga.

Specifikacije kursa:

Vrsta kursa: Standardni
Fond časova: 16 školskih časova mesečno (8 x 90 minuta)
Intenzitet časova: 4 školska časa nedeljno