Engleski jezik za pravnike

Specijalizovani engleski » Engleski jezik za pravnike

ENGLESKI JEZIK ZA PRAVNIKE

(English for LAW)

Teme u okviru kursa engleskog jezika za pravnike

Kurs engleskog jezika za pravnike se bavi engleskim jezikom proučavajući opšte teme iz ove oblasti, kao što su: zakon – naš „zaštitnik“, izvori engleskog prava, opšte pravo, zakonodavni proces, statutarna interpretacija, sudska organizacija, pravni proces, pravda i zakon, građansko pravo, načini rešavanja sporova, porota, vlada i administracija, izborni sistem, povelja Evropske Unije i Životna sredina.

Jezičke situacije u okviru kursa engleskog jezika za pravnike

U okviru ovih tema, polaznici će imati priliku da se, savladavajući različite jezičke veštine kao što su: govor, vokabular, gramatika, slušanje, prevođenje sa engleskog na srpski i sa srpskog na engleski i pisanje, bave preciznije sledećim jezičkim situacijama: glavni izvori zakona, presedan, zakonodavni proces, vrste sudova, podela pravničke profesije, obrazovanje pravnika, sudije i njihova nezavisnost, tretman osumnjičenih, suđenja, saslušavanje, ugovorno pravo, korporativno pravo, arbitraža, tribunali i sudovi, sistem vladavine, monarhija, parlament, ciljevi EU, pravo na zaštitu životne sredine, itd.

Jezičke veštine i gramatika u okviru kursa engleskog jezika za pravnike

U okviru jezičkih veština, fokus će biti i na savladavanju kako da se: izražava koristeći stručnu terminologiju, analizira jezik struke, povezuju termini sa njihovim objašnjenjima i obrnuto, prevodi stručna terminologija, koriste latinski termini u pravu, čita na jeziku struke, postavljaju pitanja i odgovara na njih, a u vezi sa pravnom strukom i još mnogo toga.

Specifikacije kursa:

Vrsta kursa: Standardni
Fond časova: 16 školskih časova mesečno (8 x 90 minuta)
Intenzitet časova: 4 školska časa nedeljno
Cena: 20000,00 dinara

 TEME (TOPICS)

Program rada br.1:

ENGLISH FOR LEGAL PROFESSIONALS 1 – ELEMENTARY (osnovni kurs)

1. Setting up a business (Osnivanje preduzeća)
1a. Types of business (Vrste preduzeća)
1b. Choosing the right business type (Odabir adekvatnog privednog subjekta)
1c. Company liability (Odgovornost kompanije)

 

FUNCTIONAL LANGUAGE
-giving advice (davanje saveta)
-making recommendations (davanje preporuka)
-enumerating reasons (nabrajanje razloga)
-explaining steps of a procedure (objašnjavanje koraka u okviru procedure)
2. Employing people (Zapošljavanje ljudi)
2a. Employment contracts (Ugovori o radu)
2b. Amendments to contracts (Izmene ugovora)
2c. Letter of resignation (Ostavka)


FUNCTIONAL LANGUAGE
-referring to legal documents (pozivanje na pravne dokumente)
-stating rights and obligations (navođenje prava i obaveza)
-reporting outcomes (izveštavanje o ishodima)
-writing formal letters and emails (pisanje formalnih pisama i email-ova)
3. Buying and selling goods and services (Kupovina i prodaja robe i usluga)
3a. Preambles (Preambule)
3b. Agreements and contracts of sale (Sporazumi i Ugovori o prodaji)
3c. Contractual disputes (Ugovorni sporovi)
3d. Common legal terms and conditions (Opšti pravni termini i uslovi)

FUNCTIONAL LANGUAGE
-common contract terminology (uobičajena terminologija ugovora)
-interacting with a client (komunikacija sa klijentom)
-advising on a course of action (savetovanje o tome šta da se preduzme)
4. Protecting intellectual property (Zaštita intelektualne svojine)
4a. Copyright, patent, trade mark (Autorsko pravo, patent, zaštitni znak)
4b. Landmark IP cases (Obeležja slučajeva u vezi sa intelektualnom svojinom)
4c. Rights agreement (Sporazum o pravima)
4d. IP rights on the Internet (Prava intelektualne svojine na internetu)

FUNCTIONAL LANGUAGE
-negotiating an agreement (pregovaranje u vezi sa sporazumom)
-amending an agreement (dopunjavanje/izmena sporazuma)
-linking ideas in writing (povezivanje ideja u pisanju)
5. Mergers and acquisitions (Merdžeri (spajanja) i akvizicije (pripajanja)
5a. Planning an acquisition (Planiranje akvizicije)
5b. M & A procedure (Procedura u vezi sa merdžerima i akvizicijama)
5c. Articles of Association (Statut)
5d. Financing a takeover (Finansiranje preuzimanja)
5e. Letters of intent (LOI) (Pismo o namerama)

FUNCTIONAL LANGUAGE
-comparing and contrasting legal structures (poređenje i kontrastiranje pravnih dokumenata)
-vocabulary of company procedures (rečnik kompanijskih procedura)
-language of meetings (jezik sastanaka)
-expressions used in takeovers (izrazi u upotrebi kod preuzimanja)
6. Risk management and insolvency (Upravljanje rizikom i nesolventnost)
6a. Assessing legal risk (Procena rizika)
6b. Causes and implications of insolvency (Uzroci i implikacije nesolventnosti)
6c. Insolvency procedures (Procedure kod nesolventnosti)
6d. Creditors’ rights (Prava kreditora)
6e. Personal insolvency (Lična nesolventnost)
FUNCTIONAL LANGUAGE
-insolvency terminology (terminologija insolventnosti)
-emphasizing a point (naglašavanje svrhe/gledišta)
-hypothesizing about past actions (hipotetisanje o prošlim radnjama)

Cena: 20.000,00 RSD

Program rada br.2:

ENGLISH FOR LEGAL PROFESSIONALS 2 – INTERMEDIATE (srednji kurs)

I DEO


1. Basic legal terms (Osnovni pravni termini)
2. Basic legal concepts (Osnovni pravni koncepti)
3. Legal resources (Pravni resursi)
4. Sources of law (Izvori prava)
5. Preliminary documents (Preliminarna dokumenta)
6. Court structure (Struktura suda)
7. Jurisdiction (Jurisdikcija/Nadležnost)
8. In the courtroom (U sudnici)
9. Court process (Sudski proces)
10. Court etiquette (Sudski bonton)
11.Criminal law (Krivično pravo)
12. Civil law (Građansko pravo)
13.Administrative law (Upravno pravo)
14. Initial client interview (Prvi sastanak sa klijentom)
15. Interviewing witnesses (Saslušavanje svedoka)


II DEO

1. Discovery documents (Spisi pedmeta)
2. Affidavits (Pismene izjave pod zakletvom)
3. Legal memorandums (Pravni memorandumi)
4. Legal documents (Pravna dokumenta)
5. Motions (Predlozi)
6. Intentional torts (Delikti izvršeni sa direktnim umišljajem)
7. Negligent torts (Delikti izvršeni iz nehata)
8. Nuisance (Uznemiravanje)
9. Strict liabilty (Stroga odgovornost)
10. Product liability (Odgovornost za proizvod)
11. Contracts (Ugovori)
12. Elements of a valid contract (Elementi važećeg ugovora)
13. Types of contract litigation (Vrste parnica povodom zaključenja ugovora)
14. Professional conduct (Profesionalno ponašanje)
15. Attorney-client privilege (Privilegija advokat-klijent)


III DEO

1. Time management (Upravljanje vremenom)
2. Calendars (Rokovnici)
3. Document retention (Držanje dokumenata)
4. Legal billing (Naplaćivanje pravnih usluga)
5. Criminal procedure (Krivični postupak)
6. Juvenile crime (Maloletnički kriminalitet)
7. Types of evidence (Vrste dokaza)
8. Physical and biological evidence (Fizički i biološki dokazi)
9. Testimonial evience (Dokaz izveden svedočenjem)
10. Relevant evidence (Relevantni dokazi)
11. Alternative dispute resolution (Alternativna sredstva za rešavanje spora)
12. Arbitration (Arbitraža)
13. Mediation (Meditacija)
14. International law (Međunarodno pravo)
15. International court of justice (Međunarodni sud pravde)

Cena: 22.000,00 RSD

Program rada br.3:

ENGLISH FOR LEGAL PROFESSIONALS 3 – INTERMEDIATE (srednji kurs sa akcentom na vokabularu i stručnoj terminologiji)

I DEO

1. Essential words (Osnovne reči)
2. Business law 1: Key adjectives (Poslovno pravo 1: ključni pridevi)
3. Business law 2: Key nouns (Poslovno pravo 2: ključne imenice)
4. Business law 3: Key verbs (Poslovno pravo 3: ključni glagoli)
5. Business law 4: Key expressions (Poslovno pravo 4: ključni izrazi)
6. Consumer rights (Prava potrošača)
7. Contracts 1 (Ugovori 1)
8. Contracts 2 (Ugovori 2)
9. Corporate responsibility 1: The environment (Korporativna odgovornost 1: životna sredina)
10. Corporate responsibility 2: Communities (Korporativna odgovornost 2: zajednice)
11. Corporate responsibility 3: Employment (Korporativna odgovornost 3: zaposlenje)
12. Corporate responsibility 4: Financial and ethical integrity (Korporativna odgovornost 4: Finansijski i moralni integritet)
13. Court orders and injunctions (Sudski nalozi i zabrane)
14. Court structures (Sastav suda)
15. Crime 1: categories (Krivično delo 1: kategorije)
16. Crime 2: name the offence (Krivično delo 2: imenujte krivično delo)
17. Crime 3: criminal procedure (part 1) (Krivično delo 3: krivična procedura (deo 1)
18. Crime 4: criminal procedure (part 2) (Krivično delo 4: krivična procedura (deo 2)
19. Dispute resolution (Rešenje spora)
20. Employment and human resources (Zaposlenje i ljudski resursi)
21. European courts, institutions, etc. (Evropski sudovi, institucije)
22. The family 1: relationships (Porodica 1: odnosi)
23. The family 2: children (Porodica 2: deca)
24. Human rights 1 (Ljudska prava 1)
25. Human rights 2 (Ljudska prava 2)
26. Legal Latin (Pravni latinski)
27. Legal referencing (Pozivanje u pravu)
28. On the road (Na putu)
29. People in the law 1 (Ljudi u zakonu 1)
30. People in the law 2 (Ljudi u zakonu 2)
31. Privacy and data protection (Zaštita privatnosti i podataka)
32. Property (Imovina)
33. Punishments and penalties (Kazne i penali)
34. Types of court (Vrste sudova)
35. Wills (Testamenti)
36. Word association 1 (Asocijacije sa rečima 1)
37. Word association 2 (Asocijacije sa rečima 2)
38. Word association 3 (Asocijacije sa rečima 3)

II DEO

1. The law – our safeguard (Pravo – naša zaštita)
2. Sources of English law (Izvori Engleskog prava)
3. Common law (Običajno pravo)
4. The legislative process (Zakonodavni postupak)
5. Statutory interpretation (Zakonski propisano tumačenje)
6. Judical organization (Organizacija pravosuđa)
7. The legal process (Pravni postupak)
8. Justice and law (Pravda izakon)
9. The civil law (Građansko pravo)
10. Ways of settling disputes (Načini rešavanja sporova)
11. The jury (Porota)
12. Government and administration (Vlada i administracija)
13. Electoral system (Izborni sistem)
14. The Treaty on European Union (Povelja o Evropskoj Uniji)
15. Environment (Životna sredina)

Cena: 24.000,00 RSD

Program rada br.4:


ENGLISH FOR LEGAL PROFESSIONALS 4 – ADVANCED (napredni kurs)

1. Introduction to the law of contract (Uvod u ugovorno pravo)
2. Arbitrating with foreign parties (Međunarodna arbitraža)
3. Prevent discrimination and value diversity (Sprečavanje diskriminacije i vrednovanje raznovrsnosti)
4. Skills required for paralegals and legal assistants (Veštine potrebne za nadripisare i pomoćnike)
5. Intellectual property – copyright (Intelektuana svojina – autorska prava)
6. Competition in the USA (Konkurencija u SAD)
7. Enterprise act 2002 (Član o poduhvatu iz 2002.godine)
8. Writing a formal letter (Pisanje formalnog pisma)
9. Writing a memorandum (Pisanje memoranduma)
10. Letters of intent in mergers and acquisitions (Pismo o namerama kod merdžera i akvizicija)
11. Trademark protection (Zaštita zaštitnog znaka)
12. Confusion over parent guarantee (Konfuzija oko roditeljske garancije)
13. How to comply with data protection legislation (Kako se uskladiti sa paketom zakona o zaštiti podataka)
14. Damages in International law (Nadoknade u Međunarodnom pravu)
15. Real estate sales contracts for multiple properties (Ugovori o prodaji nekretnina za više nekretnina)
16. Introduction to the World Trade Organization (WTO) dispute settlement system (Uvod u način rešavanja sporova Svetske trgovinske organizacije (STO)
17. Formation of contract – incomplete agreement (Forma ugovora – nepotpuni sporazum)
18. The letter of credit (Punomoćje)
19. Corporate governance (Upravljanje korporacijom)
20. International business law modules (Moduli Međunarodnog poslovnog prava)
21. Leniency programmes and cross-border co-operation in cartel enforcement (Programi tolerancije i prekogranična saradnja kod nametanja kartela
22. Confidentiality at Imperial Chemical Industries (ICI) (Poverljivost u kompaniji Imperial Chemical Industries (ICI)
23. Intellectual property license agreement between the Southern company and Southern energy, inc. (Sporazum o pravu intelektualne svojine između Southern company and Southern energy, inc.
24. The effects of bankruptcy (Efekti bankrotstva)
25. Damages evaluation and assessment (Evaluacija iprocena nadoknada)
26. Reorganisation and unfair dismissal (Reorganizacija i nepošteno otpuštanje)
27. The UK limited liability partnership (Društvo sa ograničenom odgovornošću u Ujedinjenom kraljevstvu)
28. Standard forms of contract (Standardne forme ugovora)

 

Cena: 26.000,00 RSD